Tin tức

Nội dung bảo trì 5.10.2020

Update có gì mới.
<Bảo rương ngẫu nhiên> giá chỉ 50KNB cập nhật, loại bỏ bảo rương thú cưỡi ra khỏi shop, chỉ còn 1 bảo rương duy nhất phân biệt với thú cưỡi Yêu thụ chi cầm kế bên.
Khi mở ra có xác xuất nhận:
- Thú triệu hồi hiếm <Trứng Sủng Vật> Hắc Long Chi Vương. 
- Bảo thạch Hel cấp 4.
- Hồn ngọc Odin cấp 4.
- Kỹ năng thú triệu hồi AOE.
- Các loại đá cường hóa thú triệu hồi...v.v